Plugins, Presets

Plugins hỗ trợ cho các phần mềm dựng phim và chỉnh màu.