Phần mềm 2D

Phần mềm thiết kế, drawing, painting, animation