Phần mềm (DAW)

Các công cụ thiết kế và chỉnh sửa âm thanh.