Chỉnh sửa ảnh (Photo Editing)

Phần mềm quản lý, chỉnh sửa ảnh.