Plugins (AAX, RTAS, VST3, VST)

Plugins cho phần mềm thiết kế, biên tập âm thanh.